En Miquel de Petra i de la Part Forana.

Un poc de tot des de l'ànim i la crítica.

QUE SÍ... CONTINUEN PASSANT COSES BONES A PETRA !!!

mimome | 04 Juliol, 2006 15:08

Començaré per l'esport: ----IV Campus de volei a Petra ( 3 al 9 de juliol )... jo no vos hi podeu apuntar perquè ja ha començat i hi hagut excés de matrícula : més de 70 participants/es vinguts de tots els racons de Mallorca on es practica el Volei. ---Enhorabona als directors ja que repeteixen i això vol dir que han quedat amb ganes : Ernesto Rodríguez, Alfredo Zamora i Manolo Nieto. Ells han animat als convidats especials, figures del Volei José Luis Moltó, Juan Carlos Vega, Venancio Costa i Daniela Marín. ---Enhorabona al Club Juvenil Petra per la seva organització : amb el perill de deixar-me qualcú per simple desconeixement, vull felicitar a Maria Duran, Sebastià Genovard, Pep Toni Rodríguez i Catalina Riutord, per esdevenir l'ànima d'aquest aconteixement que va agafant pes d'any en any. ---Enhorabona especial als més de 70 jovençans i jovenetes que malgrat la calor que fa, s'ho passen bé, aprenen a jugar a volei i fan exercici. És una bona manera de tirar per terra certes generalitzacions que es fan quan es parla dels joves dient que són “vagos”... No generalitzem: hi ha de tot com dins els adults. -- Un record : si existeix el Club Juvenil Petra que tan bon nom ha creat dins el món del volei, és perquè un dia, un home anomenat Joan Servera, rector del poble i que s'estimava molt al jovent va veure que feia falta un lloc on reunir-se i fer esport els joves i va crear el conegut “Poli”= pistes i sales de reunions i festes. Gràcies don Joan. -- A més de don Joan Servera, crec que hi ha dos noms dignes de ser explicitats per la seva implicació en el Club Juvenil : En Tià Rechach primer, gran amic de don Joan Servera , i més tard en Miquel Jaume, bon continuador de la tasca empresa. --- Club Basquet Petra. Vos remet a la seva plana web : www.basquetpetra.com...Veureu els progressos fets. Diumenge que ve excursió conjunta pares i jugadors. Per les festes de Santa Praxedis, torneig 3x3. I ha començat la preinscripció per la temporada que ve. --- Un record : el Basket Petra va néixer com activitat extraescolar organitzada per l'AMPA del col·legi Juníper Serra de Petra: un dels seus membres, Pere Ribot, encara està al front de la Junta Directiva constituïda fa poc. N'Angela Silmon és el pulmó dels equips. ----UNA DE MILLOR: els paperins ja estan penjats i es comença a sentir olor de festa :camisetes del dimoni, assaigs dels Plays-Back, Ball de bot i tot un grapat d'actes que interrompran el ritme normal de feina i ens diran que :”és Santa Praxedis, la Patrona”...A fer festa vos convidam i una vegada més demanam: festes per a totes i tots. !!! ---I encara n'hi ha més que deixarem per un altre dia.

Carta oberta al Diario de Mallorca davant les declaracions de l'Ajuntament de Petra.

mimome | 01 Juliol, 2006 15:12

Sr.Director, en el Diari d'avui, 28 juny, juntament amb la notícia de la meva dimissió surt una declaració del Sr.Batle de l'Ajuntament de Petra que voldria replicar. Títol: l'ajuntament de Petra no cumpleix els seus compromisos en el mateniment de l'Escola. Ell diu " l'Ajuntament compleix els seus compromisos" referent al manteniment de l'Escola. Li record, que el manteniment de les Escoles de Primària són competència exclusiva de l'Ajuntament del poble on estan ubicades, en aquest cas de Petra. Afirm i reafirm que l'Ajuntament de Petra, en els darrers anys, no ha complert amb el compromís de mantenir dignament l'edifici de l'Escola. (Els qui no ho creguin que demanin una còpia de les actes dels Consells Escolars dels darrers anys i veuran que totes conclouen :" pel curs vinent es demana a l'Ajuntament que solucioni: -problema dels banys molt deteriorats - les finestres de tot l'edifici en molt mal estat i perilloses si cauen. - les vidrieres d'al·lumini.) I aquestes deficiències les podeu anar veure, algunes sense entrar a l'edifici. Vull fer constar que en el Consell Escolar hi ha representació de l'Ajuntament i per tant, toca estar enterat de les deficiències. No entraré dins si l'Ajuntament compleix amb el Fons de Llibres, només recordaré que hi ha una petició escrita demanant 12.000€ per començar i que de paraula quedà en 3.000 € durant 4 anys. El curs 2005/06 l'Ajuntament aportà 3.000 €... Aquest curs 2006/07, n'aportarà 1.500.. 2007/08 quants ?... Res més, gràcies per la rèplica. Les declaracions de l'Ajuntament de Petra tapen el problema i no el solucionen. Els pares demanam solucions i no paraules.

Carta sencera de dimissió o tothom és necessari i ningú imprescindible.

mimome | 01 Juliol, 2006 15:08

Al President del Consell Escolar del Centre Públic Juníper Serra de Petra. Sr.President, Gabriel Miralles i demés membres d'aquest Consell: El qui abaix signa Miquel Monroig Mestre, DNI.41383773B, secretari de la Junta Directiva de l'Ampa d'aquest centre i membre representant de la Junta en aquest Consell Escolar, per la present, PRESENTO LA MEVA DIMISSIÓ COM A MEMBRE D'AQUEST CONSELL I COM A SECRETARI DE L'AMPA. Vull fer constar que aquesta decisió no va en contra dels mestres,ans al contrari :vull agrair la bona feina que s'està fent a Petra per part del professorat del Centre i la seva implicació en les activitats del Centre. Els motius de la meva dimissió són: 1.El no sentir-me representant de la Junta Directiva de l'Ampa ; si es decideix una cosa en Junta, toca posar-hi tots una mica les mans...Idò en vaig sentir sol com un mussol a l'hora d'organitzar el sopar de fi de curs, tot i que havia estat votat en assemblea i que s'havien distribuït les feines. 2.El poc suport rebut per part dels representants dels pares en aquest consell escolar en l'assunte del Fons de Llibres. 3.La manipulació descarada per part de la representant de l'Ajuntament ,a l'Assemblea General de fi de curs, a l'hora de concedir la subvenció al Fons de Llibres. ( Record que de paraula, davant la petició de 12.000 € es va demanar que fossin 3.000 durant 4 anys...Dir que la subvenció “queda pendent del que es decidesqui en aquesta assemblea”... si això no és manipulació, que vengui el rei i ho vegi.) 4.El meu desconhort davant la deixadesa per part del nostre Ajuntament a l'hora d'arribar a solucions conjuntes per tal de subsanar les greus deficiències de manteniment que té el Centre de Primària. ( A les actes dels darrers Consells Escolars vos remet). Vull donar les gràcies per l'oportunitat que he tengut de fer feina per l'escola i podeu estar ben segurs que en continuaré fent des d'altres perspectives i sempre en tindreu al vostre costat per tal de millorar el servei de l'educació als nostres fills. I perquè consti a tots els efectes oportuns, firmo la present a Petra, vint-i-set de juny 2006. Signat: Miquel Monroig Mestre.

Hi ha dos PP a Petra ?

mimome | 01 Juliol, 2006 15:01

Un poc de història: Rep una agradable visita a casa, el futur cap de llista del PP a Petra, Miquel Santandreu ,acompanyat de Martí Sansaloni, me fan una visita de cortesia per comunicar-me de viva veu que el nou candidat és en Miquel i unes quantes coses més que ara no venen al cas. Sí que ve al cas, l'afirmació conjunta, seva i meva, de la necessitat d'anar creant un nou clima polític a Petra que tot i acceptant les diferències, deixàssim de banda els enfrontaments personals i anàssim més en conjunt en aquelles coses que beneficien al poble de Petra. Però l'article de Joan Font Rosselló, regidor del PP a Petra, me dona entendre que continua amb el seu llenguatge feridor i que poc contribueix al clima de distensió necessari a Petra... Pels qui no estan enterats parlo de l'article de JFR al diari El Mundo, “feminismo en la part forana”, del dia 28/06/06. Deixo de banda tot el que diu referent a l'Assemblea de dones de Petra, ja que no som el seu portaveu i les consider més que suficientment preparades per respondre. Parlo com militant del Psoe i dir que l'única acció del Psoe a Petra és la creació de l'Assemblea de dones, és una mentida: ----------el Psoe no ha creat l'Assemblea de dones, sí que militantes del Psoe han participat activament...Però siguem més respectuosos amb les persones i no posem dins el mateix sac “polític” a totes les integrants de l'Assemblea. ----------El Psoe de Petra, dissortadament per Petra i pel Psoe, encara no ha rebut cap encàrrec de responsabilitat per part dels ciutadans, però puc assegurar-vos que anam fent feina en bé del poble des dels àmbits on ens movem. --------Vostè fa una feina per encàrrec ciutadà :oposició... Però no tots podem fer la mateixa oposició que vostè fa.I li repetesc una vegada més que estic d'acord amb un tant per cent molt elevat en el que denuncia, no així en les formes. -------Ara, quan surt de l'àmbit de les qüestions locals i entram en l'àmbit de les idees, EL MEU DESACORD ÉS TOTAL. ------ I quan vostè parla de feminisme, me sent esglaiat i ferit amb el que expressa...I me preocupa quan parla sarcàsticament de “zerolos”. Parla de feminisme com “ guerra de sexes i pedagogia de l'odi” “de revanchisme i ressentiment”és mesclar ous amb caragols i és no voler entendre un dret tan senzill com aquest: “homes i dones som iguals :cap discriminació pel fet de ser dona.” -----No sé si li convendrà donar-se de baixa del PP balear ja que la seva consellera Rosa Puig prepara unes mesures per incentivar la igualtat de l'home i la dona davant les feines de la casa fins ara majoritàriament en mans de les dones. ----”acabar amb el model de família tradicional”, diu vostè que vol el feminisme...I a bona hora: hem d'acabar amb el model de família tradicional , jo pens que no anam amb la pressa suficient per arribar a temps a un nou model de família ,on home i dona siguem iguals en tot. Dir el contrari és ser d'un masclisme que sols vol defensar privilegis absurds. ----Acab, perquè supòs que tendrem oportunitat de debatre més, però li recordo que el feminisme del Psoe no és d'ara : des de que el Psoe és Psoe ha estat feminista i per desgràcia ho haurà de ser molts anys si continua havent-hi “masclistes ideològics” i supòs que pràctics, com vostè.

Què és la veritat ?

mimome | 21 Juny, 2006 16:58

ESPIPELLADES I RES MÉS... Començaré pels veïns: ------Per Sta.Margalida l'arrós va a grumeons...sembla que unes gravacions imputen al Batle del PP en el cobrament de comissions per qualificacions urbanístiques. --------Per Muro hi hagué canvi de Batle, el pacte CDM/PP hagué de cedir la vara al socialista Pere Amengual, amb pacte amb UM i ex-PSM... I no ha passat res: els canvis són bons. -----Me venen dues reflexions aplicades al meu poble de Petra i a la seva situació política: ------- 1. Sentint la defensa que feu el regidor del PSM/ Bloc sobre una sentència que condemna l'Ajuntament de Petra per una construcció il·legal... un es demana : què és la veritat ? Si una sentència del tribunal molt clara pot tenir aquesta interpretació per part d'un regidor de l'Ajuntament de Petra... hi ha per llogar-hi cadiretes. ------2.La ciutadania de Petra està cridada a canviar de governants i a pensar i creure ben lliurement que no passarà res de dolent, sinó tot el contrari: milloraran alguns aspectes i tots contents...El que no ha de consentir cap ciutadà és que decidesquin per ell. Tothom és lliure per elegir el que ell trobi més convenient. ------Per Sineu, a més de totes les qüestions sobre l'Ajuntament convé no oblidar que hi ha quasi bé 900 joves i al·lotes que acaben un curs escolar amb tot el que significa d'esforços, de reptes, il·lusions i esperances: vull donar l'enhorabona a tots els qui han acabat bé perquè s'han esforçat, vull animar als qui encara poden fer un poc més i no ho han fet, i a aquells que ja han perdut les ganes que pensin en el seu futur: sense esforç arribaran ben aprop. -----Vull aprofitar per agrair tot l'esforç del professorat i dels pares per ajudar a dur a terme aquesta gran tasca, a vegades no entesa del tot i fins i tot criticada : professorat i pares hem de fer pinya per trobar solucions de futur per a tot l'alumnat....Vagi el meu ànim pel professorat de Sineu, pel de Campos amb qui compartesc docència, pels de Sta.Margalida amb els quals vaig compartir el curs passat. Vull aprofitar per donar les gràcies al professorat de primària i infantil de Petra que ens preparen una sorpresa per divendres com a fi de curs. Dues petites excursions polítiques:--------------- 1.Hem hagut d'escoltar molts de retrets del Sr.Rajoy a l'aprovació de l'Estatut de Catalunya per la baixa participació,50%.... Es tan curt de MEMÒRIA ( no de llengua) que s'olvida que essent vicepresident del govern de Galícia es va aprovar l'Estatut gallec amb el 28% de participació. -------2.Els votants del PSM de Petra ja poden començar a pensar què han de votar a les properes eleccions,ja que ho tendran una mica espès: PSM de sempre ? PSM renovadors ? PSM Bloc, PSM independents ?.... El que haurien de tenir clar és que els votants del PSM per coherència no poden votar al PP, la resta tot és possible.

Més contents que unes castenyetes !

mimome | 11 Juny, 2006 10:35

Gràcies ASPACE, gràcies CEE Pinyol Vermell, gràcies Assemblea de dones de Petra !!! A què venen tantes gràcies ? Idò als emotius moments de que disfrutarem un bon grapat de gent petrera el passat 7 de juny al Teatre Es Quarter amb l'escenificació de l'obra “El Màgic d'Oz”, adaptació de l'obra de Frank Baum. --------------- També per l'excel·lent representació que dugueren a terme els membres del grup de teatre ”Pinyol Vermell”( Escola d'Aspace de Balears). Aspace fa feina amb persones amb paràlisi cerebral i discapacitats afins. -------------- A més per la frescor de na Doroty ( Sisa Mendoza) i l'espantaocells ( Frco.Candela) molt ben acompanyats per tots els altres actors i actrius, a més d'un bon seguit de monitores i monitors. --------------Volem donar les gràcies a les persones que més directament han fet possible aquest espectacle: Na Cristina Clar i na Bàrbara Suau, amb tot l'equip tècnic.Gràcies pel testimoni del vostre coratge i de la vostra empenta en desenvolupar aquesta activitat. -------------- Encara que sigui un poc de propaganda ,vull donar les gràcies a la Fundació Coca-Cola que juntament amb la col·laboració del Ministerio de Cultura, el de Educación i Ciencia i la Direcció General de Política Lingüística han organitzat i patrocinat el premi Buero Valllejo de Teatro Joven on el grup de teatre Pinyol Vermell aconseguí una menció especial ------------ Gràcies a s'Assemblea de dones que va moure fils perquè aquesta representació es fes a Petra.Gràcies per les paraules finals, emotives i sinceres de la Presidenta de l'Assemblea de dones, Antònia Riera que també representava al Ministerio de Educación i Ciencia. Gràcies al Batle de Petra per l'oferiment del teatre per actes com aquests. ---------- Per acabar, les gràcies més sinceres als pares d'aquests al·lots, a ells mateixos i a l'equip de monitores que fan possible aquesta bona feina: ànim i a seguir endavant !!!

NO HI PUC DONAR PASSADA : un no a l'equip de govern de Petra.

mimome | 07 Juny, 2006 16:41

Manipulació descarada d'una subvenció al Fons de Llibres de l'AMPA. Començ amb una frase dedicada a l'equip de govern del BLOC de Petra:”el dia que mori la diversitat, naixerà l'avorriment”. Senyories, podreu aconseguir majoria absoluta altra volta... però deixau-vos ser diferents i diversos a vosaltres...No puc donar passada del que he vist i sentit aquests darrers dies a Petra: Fets: Curs 2005/06 : amb molta feina per part de la Comissió Fons Llibres es comença aquesta experiència al nostre Centre. Es calculen les despeses i es demanen 12.000 € a l'Ajuntament per poder començar amb tots els cursos. El pressupost no dóna per tant i es demana començar per parts; aporta 3.000 € i l'Ampa altres tants.Les famílies paguen una quota de 65 € per família. Es decideix comprar els llibres a les dues papereries de Petra , tot i que sols arriben a fer un descompte del 8 %. Tot són flors i violes fins que arriba la preparació del curs 2006/07 . Més fets : Arriba una oferta d'una llibreria oferint el 10 % de descompte en llibres , a més d'un 10 % de la compra total en material per l'escola. La Comissió formada per: Representant del Centre: cap d'estudis, Miquel Serralta dels Professors: Núria Uris de l'Ajuntament : Catalina Mas del pares : Mª Antònia Artigues de la Junta Ampa : Miquel Monroig Aquesta comissió decideix demanar per escrit una oferta a les dues llibreries de Petra remarcant dues dades: % de descompte i sobretot termini d'entrega. Com a secretari faig l'escrit a les dues papereries i comencen els rubumboris. La llibreria de Sa Plaça comença a telefonar i a moure fils fins al punt que la regidora de cultura atura la decisió unilateralment. Mentrestant el Consell Escolar (23 de maig) per no implicar l'equip directiu dins la polèmica decideix que el Fons de Llibres passi a dependre directament de l'Ampa: s'aprova per unanimitat. 29 de maig: Junta Directiva de l'Ampa prepara l'Assemblea, fa comptes i veu que pot disposar de 1.500 € pel Fons de Llibres, demana la mateixa quantitat a l'Ajuntament al mateix temps que 1.500 € per l'escoleta d'estiu. Tot seguit es diu que sí a la subvenció de l'escoleta d'estiu, però al F.de llibres ha d'esperar el dimarts Comissió de govern (30 maig).Dimecres 31 maig, resposta: la Comissió s'ha ajornada a dijous 2 de juny. Dia 3, encara no hi ha resposta. Dia 5 juny vespre : Assemblea General Ampa a més d'aprovar la nova Comissió de Fons de llibres composta per: Presidenta i Tresorera de l'Ampa i 3 membres de l'Ampa a més de la Secretària i una professora del Centre. Després d'aprovar la quantitat destinada al Fons de Llibres es demana a la Regidora de cultura de l'Ajuntament quina quantitat posarà, respon textualment: “de moment no,contestarem demà depenent del que passi en aquesta Assemblea”. Dimarts 6 juny matí : ja hi ha comunicació: l'Ajuntament aporta 1.500 €... ( Qué buenos son los chicos del PSM que nos dan la subvención !!!) Vos ben assegur que la versió és objectiva: he esperat uns quants dies perquè refredàs la meva indignació. Vos assegur que tenc documents suficients per fer més sang, però no és el meu estil, això sí que vull manifestar que aquestes situacions m'han tret de polleguera. Motius: 1.La manipulació de l'equip de govern d'una subvenció que ja havien promès el curs passat i que sols havien d'executar. 2.No saber col·laborar amb realitats , per ex. Fons de llibres, que estan animades o coordinades per persones de diferent signe polític al seu. 3.Emprar la subvenció com amenaça de que si no votam el que és oficiós, no hi haurà subvenció, paraules textuals de la regidora :”subvenció sí o no depenent del que passi aquest vespre”. Per favor,Senyories del PSM de Petra, estam en democràcia...Deixin de banda mètodes propis del feudalisme. Facin política i no clientelisme. Un aclariment : jo personalment volia i vull que els llibres es comprin a Petra, encara que m'hagués agradat més que la decisió de l'Assemblea hagués anat en una altra direcció. Encara que l'interessada no s'ho cregui vaig callar, per no manipular i perquè m'interessa que el Fons de Llibres vagi endavant que és pel que jo he lluitat i ha fet feina. Cadascú sap quin pa l'assacia...jo d'aquest pa de la manipulació i del feudalisme no en vull menjar i mentres tengui veu dirè : jo dic no, diguem no,....

Senyors de El Mundo: més coses bones a Petra !!!

mimome | 04 Juny, 2006 08:45

MÉS COSES BONES A PETRA. Bona, diversa i atapeïda programació d'activitats pel mes de juny 2006. A) Cicle de conferències:Temes d'avui.Estàs al dia ? 1.Dia 5 : Autoestima: l'amor a un mateix 2.Dia 9 : Gelosia: problema d'amor o d'amor propi ? 3.Dia 16: Dones i homes : Dos cervells diferents. Organitza l'Ajuntament . A les 21 h. a la Sala de Plens de la Casa de la Vila. A càrrec : Agnès Oliver.Neuropsicòloga. B) Excursions: 1. Dia 11 : A Cabrera 2. Dia 18: Torrent de Pareis. Organitza : Serra Mamerra. 3.Encara que no està al programa l'Ampa també està organitzant la de fi de curs. C)Taller afectivo sexual Dies 6,7,8 : de les 17 a les 20 h. Local Social de la Caixa Imparteix : Cristina Ferrer, Sexòloga. Organitza : Assemblea de dones de Petra. D)Mostra de Teatre Escolar del Teatre de Petra: 1.Dia 7 : a les 19 h. El màgic d'Oz. Grup Pinyol Vermell d'Aspace. 2.Dia 11 : a les 20,30 : “Els habitants del rellotge màgic. Grup dansa del Gimnàs de Manacor. 3.Dia 20: a les 10 i a les 21 h. “Espipellades de Teatre. Alumnes d'Eso IES Sineu 4.Dia 22: a les 10 i a les 21 h.”Gimnèsia”. Taller teatre extraescolars IES Sineu. 5.Dia 17 :21,30 :”Projecte Riera” a càrrec de Lluqui Herrero. Taller d'introducció al Teatre per als alumnes del CP. Juníper Serra. E) Tallers Casal de Joves Es Quarter: 1.dies 8/9 , a les 17,30 : Feim Collars 2.dies 13/14, id. : Gran joc : embulls al carrer. 3.Dies 20/21, id. : Aprenem a jugar a Rugby 4.Dia 28 id. : Feim gelat. F) Agenda local 21. A les 21 h.:Presentació del Pla d'acció. G) Altres: Tots els sopars dels diversos equips esportius. I molt important: IV Campus Voleibol Petra, del 3 al 9 de juliol. Per més informació (www.ajpetra.net). Algunes reflexions: Dubt que la Mostra de Teatre es faci en el moment més adient: estam a final de curs i els alumnes van carregats. Sí que me sembla interessant el Taller d'introducció al Teatre per part del CP.Juníper Serra. Es veu la necessitat d'una coordinació més efectiva: hi ha massa tallers educatius/reflexius per un mes de juny: la regiduria de cultura té molta feina a fer. És clara la participació de moltes entitats: crec que hi ha un intent amagat de voler fer pensar i creure i creure i pensar que tot està organitzat per l'equip de l'Ajuntament ja que surt al full informatiu de l'Ajuntament i es reparteix per les cases. Molt bé la mostra de teatre escolar amb el desig que el proper curs hi pugui haver una representació del grup d'alumnes del CP de Petra. Qui dubta que a Petra hi passen moltes més coses de les que anuncien els nostres diaris ? Senyors de El Mundo: donau-nos una espipellada de mel !!! Gràcies.

Sorpresa !!!

mimome | 04 Juny, 2006 07:41

Quina sorpresa més agradosa! : existeix un premi Juníper Serra atorgat per la Fundació Càtedra Iberoamericana de la Universitat de les Illes. Per si qualcú ho dubta Juníper Serra nasqué a Petra i per tant és petrer i un petrer il·lustre,tal volta més a Califòrnia i a EE.UU que no a Petra i a Mallorca. Aquest guardó s'ha atorgat al cantant Joan Manuel Serrat que tot i reconèixer que “no em meresc aquest premi... però no hi pens renunciar”. El rector de la UIB definí a Serrat “com l'evangelista no apòcrif de la nostra societat” . Entre els representants de les institucions: la Consellera d'Immigració, la Presidenta del Consell,la Batlesa de Palma...i aquí s'atura. Tres reflexions/conclusions: 1.Alegria/sorpresa per l'existència del premi. 2.Tristor per la no presència de les institucions de Petra a l'acte: Ajuntament, Amics Juníper Serra,Convent... 3.No estaria bé intentar que Joan Manuel Serrat vingués a actuar a Petra ? Ja que segons un regidor de l'equip de govern no hi ha res nou de música... que no seria una bona novetat ? De totes maneres : gràcies UIB per aquest premi i gràcies Joan Manuel per acceptar-lo: t'esperam a Petra. ( NB. La notícia està agafada del Diari Balears, 4 juny 06 (M.À.Canyelles)

L'equip de govern municipal de Petra: com lladrar estels dins un bassiot.

mimome | 01 Juny, 2006 20:12

Sra.Regidora de Cultura de l'Ajuntament de Petra : va fer els ous en terra el dia de la Trobada de Bandes al Teatre Es Quarter. Motiu : la decisió presa de fer pagar per escoltar les tres bandes, dues convidades i la de Petra. La Junta Directiva d'U.Musical Petra intentà negociar amb la Regidora i un Regidor i de cap manera es va canviar la decisió...S'havia de pagar i no es tornava enrere, malgrat la quasi unanimitat dels presents. La cosa s'acabà quan el President de la Federació de Bandes de Música posà ordre i obligà a no fer pagar amb l'amenaça de no actuar la seva Banda. La Regidora digué unes paraules al començament de l'acte musical, es tornaren els doblers als qui havien pagat i la festa continuà. -----La cosa hagués quedat en el baül, si no fos per la notícia apareguda ahir (31 maig ) al Diario de Mallorca, en la crònica de Petra , amb aquest titular:”L'ús del Teatre Es Quarter, serà gratuït per les Entitats locals sense afanys de guany”. ------------Resulta mal d'emplomar aquesta notícia lligada a la caparrudesa dels responsables de l'Ajuntament de Petra de fer pagar. Resulta que s'aprova el reglament d'ús de les instal·lacions del Teatre i el primer en no complir-lo és el mateix equip que per majoria l'ha aprovat: això no té cap ni peus. Per què sou tan donats a fer reglaments que no voleu complir ni fer complir ? ------ No estaria gens malament que vos beguéssiu el cop i demanàssiu disculpes a l'Unió Musical, als seus socis i a la Banda de Petra, del contrari haurem d'aplicar aquella dita “haurem fugit del foc ( abans PP) per tirar-nos a les brases (ara PSM). ----Però aniríem ben calçats per aigua si no reconeixíem també el mèrit organitzatiu del Maig Musical en el seu conjunt: l'oferta fou variada: Bandes de Música, Piano, Violí,Violoncel,Flauta; Cris Juanico: jocs d'amagat; Studium Cor de Cambra i Ballet del Conservatori Professional de Palma. La resposta del públic, al meu entendre, no fou l'esperada: no s'omplí el teatre ni amb Cris Juanico tot i la presència de fans de fora poble...Hi hagut una bona oferta, tal volta massa oferta ?. Hem d'avançar i hem de trobar estímuls pels més joves i pels més vells. ---- Sra.Regidora, ànims i a continuar amb el Maig Musical i no quedi enviscada en les seves caparrudeses: és bo reconèixer que ens equivocam qualque vegada. Ah, i no se preocupi que continuarà... ja prepar un altre article dedicat a la seva feina en el Fons de llibres, però serà després de l'Assemblea.

Sí a la política.

mimome | 31 Maig, 2006 16:56

REFLEXIÓ SOBRE LA POLÍTICA. En un temps de poc interès per la política (basta veure la poca militància als partits !), en uns ambients on es sent massa la frase “ la política és bruta, tots són iguals” i altres semblants, avui m'he trobat amb una definició del filòsof Aristòtil (s.IV a.C.) que deia:” política és la ciència que més interessa a la persona ja que li ensenya a ser virtuós”. Menteixen tots aquells que afirmen que no volen saber res de política, a no ser que vulguin viure al marge de la virtut, que quasi bé és com viure al marge de la llei. Pens que necessitam algunes virtuts polítiques: ----- A nivell estatal : el PP necessita la virtut del saber perdre i no fer com els al·lots petits i no tan petits que quan perden donen la culpa a l'àrbitre. Els temps d'intervenció està decidit per la mesa del parlament i quan ell era govern era el mateix sistema. El PP necessita la virtut del diàleg i consens sense la crispació constant. -----A nivell de les Illes: El PP necessita la virtut de dir la veritat; de no jugar amb les mitges mentides ( darrer cas, l'Estatut de les Illes : avui demanen el mateix que l'Estatut de Catalunya, passat demà no poden fer referència a l'Estatut de Catalunya: voleu o no voleu Estatut ? El PP necessita la virtut del respecte a les persones i al medi ambient pardamunt els interessos econòmics i els guanys sobrats d'uns quants. El PSOE : necessita la virtut de l'esperança en la possibilitat de guanyar les eleccions del 2007 : s'ho ha de creure un poc més. El BLOC : necessita la virtut de defugir de personalismes i posar la fita en els objectius d'un canvi a les nostres illes, tenint molt clar que lluitam per un objectiu comú: un canvi de govern a les nostres Illes. UM : necessita la virtut de l'humilitat = no creure-se imprescindible i defensar encara més a tota la ciutadania de Mallorca. Però encara més interessant serà que la ciutadania prengui consciència de la virtut política de la participació activa ja que el mateix Aristòtil considerava que la democràcia podria degenerar en tirania sense el control del poble. Si tots esdevenim més polítics, esdevindrem més virtuosos: bona falta ens fa !!

Un petrer, membre de l'executiva del PSM.

mimome | 30 Maig, 2006 20:09

Bona feina, Tià des de la nova executiva del PSM. Encara que no ho he vist escrit enlloc, inform amb totes les reserves ,que el petrer Sebastià Rechach ha entrat a formar part de la nova executiva del PSM. Li dedic aquest comentari: Després de donar la benvinguda al Bloc des del punt de vista de simplificar el vot d'esquerres, ja que a les Illes votar esquerra amb tantes opcions diferents és molt dificultós i complicat, i votar dreta és molt simple i senzill, ara després de llegir la carta del militant de Santa Margalida on parla que el Bloc pot ser causa de la majoria absoluta del PP ja que uns 4.000 votants del PSM aniran a les urnes del PP, me venen aquestes reflexions: ------1)Si pensau que hi pot haver el traspàs de vots del PSM cap el PP vos ho hauríeu de pensar seriosament quina feina estau fent. ------ 2)Si voleu fer feina des de l'esquerra i l'ecologisme, el Bloc és una sortida o el Psm desapareix del mapa. En més d'una cosa ha fallat el PSM quan aquest militant fa aquesta reflexió. Esquerra i ecologia són conceptes mereixedors de més respecte que el que li estan donant grups de govern del PSM de Petra. Desig que faceu una bona reflexió des de la situació que vos toca viure: no faceu de la política un mercadet d'interessos sense cap tipus d'idea a defensar. ----3) El fet que a Petra uns 400 votants del PSM a Petra votin PP a les Autonòmiques mereix una reflexió i una actuació conseqüent per tal de poder guanyar al PP. ---4) Per guanyar al PP me tendreu al vostre costat, per fer clientelisme feudalista en tindreu enfront.

SES SALINES I BINISSALEM EN POSITIU.

mimome | 25 Maig, 2006 15:52

L'altre dia que escrivia críticament sobre fets que havien succeït a Binissalem i Ses Salines vaig prometre escriure un comentari en positiu, aquí el teniu:------------------------------ Binissalem: Binissalem “PedraViva”, pedra de mil colors... diu el seu himne.. Vull fer una lloança de l'Agrupament Escolta Pedra Viva que està celebrant els seus 25 anys d'existència. Si tota realitat que dura 25 anys es digna d'admiració quan es tracta d'una activitat vers els més joves i encapçalada per joves, encara més ,ja que són moltes les circunstàncies de canvis que fan difícil la continuïtat de la feina.---------------------------- Vull deixar memòria escrita d'uns quants noms que feren possible el començament: el capellà Jaume Serra, el cap d'Agrupament Joan Pons i na Lina la seva dona i dos dels primers caps de colla , els germans Salvador i Damià Cànoves que després optaren per la militància política dins el partit del Psoe arribant en Salvador a Batle de Binissalem i en Damià a Secretari General d'Organització del Psib/Psoe.------------------------------ Personalment vull agrair els 5 anys que vaig poder compartir aquesta experiència amb tots els valors que això implica, així com recordar que Binissalem és una de les comunitats cristianes més participatives i més vives de Mallorca...Fan honor al seu nom,Pedra Viva. També han estat acollidors: pedra de mil colors : avui a Binissalem hi ha pedres de mil colors però el poble ha sabut integrar i això és d'agraïr: no estarà de més citar dos noms al capdavant d'aquesta integració: na Maria Ferrer i en Miquel Nadal membres de l'equip de govern del Psoe de Binissalem. Una darrera nota: L'altre dia moría tota una institució del carrer de la rectoria de Binissalem: madò Jerònia “Puxa”, 95 anys, una carnisseria, una porta oberta a tothom i una rialla sempre a punt. Gràcies madò Jerònia.--------------------------------- DE SES SALINES... què en dirè ?--------------------------------------- No en tenc la coneixença com de Binissalem i no vull caure dins tòpics. Parlarè del que conec més : els joves de l'Institut i els de la Banda de Música. Ja que a vegades es coneix un poble pel que surt als diaris i als diaris sols surt la polèmica i no el que és normal i bó, jo vull dir que a Ses Salines tenen un bon grapat de joves i al·lotes excel·lents:bons estudiants, festosos, participatius, amics dels seus amics i tot el que hi vulgueu afegir en positiu. Fins i tot m'atrevesc a afirmar que n'hi ha un grupet preocupat per les qüestions religioses. Tenc una intuició: de continuar així, Ses Salines té un futur esperançat. El mateix és pot dir de la Banda de Música ja que és majoritàriament jove però molt activa i amb futur.Vull citar sols un nom: el Director de la Banda de Música i de l'Escola de Música, Andreu Julià: enhorabona Andreu, felicitacions Banda de Música, endavant joventut salinera !!!

25 anys de l'Agrupació Socialista de Petra.

mimome | 24 Maig, 2006 20:34

No puc deixar de compartir aquestes notes històriques, amb un agraïment especial per dues persones absents per mort: En Damià Mascaró i en Josep Sastre Bonnín, primer regidor del Psoe a Petra. 1981 fou any de bones messes a Petra: sortí l'Agrupació Socialista de Petra ,així com també l'Obra Cultural Balear. Una persona clau dins ambdues associacions fou Antoni Mascaró Bauzà, actual President de l'Agrupació Socialista de Petra. Dos records: Damià Mascaró i Josep Sastre.:descansin en pau. Farem cinc cèntims de història: Finals 1980 : en Damià Mascaró i el seu fill Toni tenen converses amb Joan March a Valldemossa. 1981 : es constitueix la primera Agrupació Socialista: Gabriel Batlle (“Peixet”) President; Rosa Fernández Sec.Organització i Toni Mascaró, Secretari General. Damià Mascaró, Rafel Bonnín, Pere Nicolau, vocals. En Josep Sastre Bonnín no s'inscriu però simpatitza. A la presentació de l'Agrupació hi és present Fèlix Pons. S'institueix la Casa del Poble al carrer Hospital on a més de l'Agrupació s'instal·len les oficines de la UGT, amb Tomeu Riera al front. Anècdota respecte a la Casa del poble : un matí apareix untada d'oli brut la façana de la Casa del poble així com la casa de Josep Sastre Bonnín just poc temps que hagués abandonat el grup dels Independents ( actuals PSM) per passar-se al Psoe. Dins aquest temps existeix a Petra l'Associació de veïnats Tramuntana amb una forta presència i feina dels militants socialistes de Petra. El President del Psoe local, Gabriel Batlle dona suport econòmic a unes xerrades sobre autonomia amb participació de Don Francesc de Borja i Moll, en Llorenç Capellà i una taula rodona amb participació de Gori Mir, Ignaci Ribas, Antoni Serra i Lluís Piña. Dues anècdotes: 1.aquells anys els ordinadors no havien arribat per devers Mallorca i tota publicació es feia en ciclostyl, una espècie de fotocopiadora. Idò aquesta màquina fou comprada per Pere Nicolau, militant socialista. 2.L'intent de cop d'Estat del General Tejero agafà desprevengut al Secretari de l'Agrupació Toni Mascaró que venia de la seu del Psoe amb el cotxe ple de propaganda fins que fou avisat per dues estudiantes de Magisteri...Imaginau-vos el pet que va agafar. Dins els moments baixos de l'Agrupació cal destacar el manteniment del caliu per part de Joan Aguiló Salvà a més de Damià Mascaró. Aquesta història conclou, avui, maig 2006 amb una gran esperança pel futur de Petra : l'Agrupació socialista de Petra amb prou empenta i força per encapçalar EL CANVI DE PETRA. Està en les vostres mans. Moltes gràcies !!!

Batles del PP en contra de la llibertat d'expressió !!!

mimome | 19 Maig, 2006 07:51

Promet demà parlar de coses bones que passen per Ses Salines i per Binissalem, per allò de les informacions plurals que jo defens respecte al meu poble de Petra...Però avui, toca canya no als pobles, sinò als seus governants del PP ( vaja coincidència !!) NO ÉS AIXÒ COMPANYS, NO ÉS AIXÒ, PEL QUE VÀREM SOFRIR TANTS ANHELS.... Crec que aquesta cançó resumeix una bona part de la situació política que vivim a les Illes:ENCARA NO HEM ARRIBAT AL DRET DE LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ. Els qui lluitarem amb convicció pels drets més elementals en temps de la Dictadura i en els temps predemocràtics, ens sentim decebuts per algunes notícies: -----1) El Sr.Rotger, Batle d'Inca, President del Parlament Balear i President del PP a Mallorca, no deixa que l'oposició expressi les seves opinions a la Radio Municipal ( deu ser Radio PP Inca) i a més s'enfada amb el Batle de Binissalem, el socialista Miquel Nadal, perquè no impedeix que l'oposició d'Inca parli per Radio Rubines de Binissalem. Perdoni, Sr.Rotger, però ho ha fet molt malament: la cara afable del PP ha caigut per terra i ha ofès a tots els demòcrates...Deixi de presidir el Parlament: ha posat el nivell democràtic molt baix amb aquesta actuació. ----2) El Batle de Sa Pobla (del PP, no en faltaria més)...El Conseller Font també hi té una paraula què dir, no deixa transmetre els plenaris per Radio. Què passa ? Ens volen fer tornar beneïts ? Radio Municipal deu voler dir radio del municipi de Sa Pobla i no radio del govern de Sa Pobla...I la ciutadania de Sa Pobla no té dret i deure d'estar informada del que passa al seu Ajuntament ? Dimitesquin, Senyors dictadors del PP : estam en una democràcia on un dels drets fonamentals és la llibertat d'expressió. ----3) L'exbatle de Ses Salines ( també del PP !!!) entra amb caixes destemprades a una reunió a l'Ajuntament de Ses Salines on no hi estava convidat, ja que hi havia l'actual batllessa i comença a insultar a Cosme Bonet, pel fet que s'ha denunciat davant la justícia el cas de la seva casa il·legal implicant a 9 batlles més (del PP!!) : vaja formes més democràtiques, senyors del PP... No donin aquesta mala imatge a les Illes. Ja basta la mala imatge del Sr.Zaplana amb Terra Mítica i el Sr.Acebes amb les seves mentides compulsives. Abandonin: fa 25 anys que som un país democràtic i a un país democràtic hi ha llibertat d'expressió....Deixin aquesta política.
«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Següent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb